Baba Shukla - Lord Shri Ram

|| Shri Ram Raksha Stotram ||

|| Shri Ram Raksha Stotram ||   Shri Ganeshaaya Namaha | Asya Shri Rama Raksha stotra mantrasya | Budha Koushika Rushi-hi | Shri Seeta Ramachandro devataa | Anushtup Chanda-ha | Seeta shakti-hi | Srimad Hanumaan-a Keelakam-m | Shri Seeta Ramachando…

Read More